รายชื่อผู้ที่สั่งซื้อ ประจำ week

รายชื่อผู้ที่สั่งซื้อ ประจำ week (เฉพาะที่ยืนยันการโอนเรียบร้อย) และจะมี Tracking Number ต่อท้าย เมื่อมีการส่งของเรียบร้อย

หากท่านได้รับ หมายเลข EMS แล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่นี่ โดยปกติ ถ้าอยู๋ในเขตกรุงเทพ ของจะถึงบ้านท่านภายใน 1-2 วัน ต่างจังหวัด 2-3 วัน http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx โดยจะมีสถานะล่าสุด เพื่อให้สามารถ เช็คได้ว่าของจะมาส่งเมื่อไหร่
Out of delivery แปลว่า บุรุษไปรษณีย์กำลังไปส่งของ
Closed House แปลว่า บุรุษไปรษณีย์ไปส่งของ แล้วไม่มีผู้รับ
Carded แปลว่า บุรุษไปรษณีย์ไปส่งของมากกว่า 1 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้รับ เลยให้ใบแจ้ง เพื่อไปรับที่ไปรษณีย์ ซึ่งหากไม่มีการตีกลับ ทางเราไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับ รบกวนไปรับที่ไปรษณีย์ โดยการนำใบรับไป หรือ แจ้งหมายเลข EMS ที่เราให้ไปครับ

ส่งของรอบ 21/04/2014

 1. พิมลรัตน์ คำพะนาง(1เดือน)
 2. ประทุมพร บรรจง (2เดือน)
 3. ศิริตา ภู่สาย (1เดือน)
 4. การิน ประดิษฐขำ(1เดือน)
 5. วันเพ็ญ ทันใจ(2เดือน)
 6. สมสมร ยะอนันต์ (1เดือน)
 7. มนัสนันท์ ศรีบุญวาสนา (1เดือน)
 8. ดาวนภา  จงกลกิจ (1เดือน)
 9. สุชารัตน์ จงแก้ว (1เดือน)
 10. เกียรติชัย จิตต์สายชล (1เดือน)
 11. ศรีไพร แซ่จันทร์ (1เดือน)
 12. จันทร์จิรา ช้างสกุล – รอโอนเพิ่ม  (1เดือน)

ส่งของรอบ 16/04/2014

 1. กรรณิการ์ วันสุนิล (1เดือน) EL042291573TH
 2. เครือวัลย์ แจ้งอรุณ (1เดือน) EL042291573TH

ส่งของรอบ 07/04/2014

 1. วันเพ็ญ ทันใจ (2เดือน) EL042205535TH
 2. อัฐภิญญา บุญเลิศ (1เดือน) EL042205552TH
 3. มานา วินิจสัย (1เดือน) EL042205597TH
 4. Khamyada Nuthong (1เดือน) EL042205566TH
 5. กนกพร ทิพวัน (2เดือน) EL042205583TH
 6. นพดล รุ่งสว่าง (1เดือน) EL042205504TH
 7. กิตติพล กันหาทอง(1เดือน) EL042205521TH
 8. ศิริลักษณ์ อุ่มพิมาย (1เดือน) EL042205549TH
 9. ราตรี  บุญเข้ม (1เดือน) EL042205518TH
 10. วิรนุช โคติเวช (1เดือน) EL042205570TH
 11. เสาวครธ์ ศรีคำภา EK820960233TH

ส่งของรอบ 31/03/2014

 1. เกียรติศักดิ์ รัตนชัย(1เดือน) EK820871839TH
 2. รุชิญา จีนเภา( ยาหยุด 1เดือน) EK820871860TH
 3. เกรียงไกร สุขสถิตย์(1เดือน) EK820871856TH
 4. นันทวัน จันทบุตร (1เดือน) EK820871842TH
 5. Katl heinz trapp (1เดือน) EK820871842TH
 6. นุชจรี กลิ่นหอม (1เดือน) EK820871873TH
 7. ศศิวิภา ธาตุทอง (1เดือน) EK820871895TH
 8. น.ส.กมลชนก ชาวนาวงษ์(1เดือน) EK820871887TH

ส่งของรอบ 24/03/2014

 1. ปณิธิ เกษมทะเล (1เดือน) EK857748163TH
 2. พัชรพร พิรัตน์มงคลชัย (2 เดือน) EK 857748150TH
 3. สุมาลี ผลไพบูลย์ (2 เดือน) EK 857748177TH

ส่งของรอบ 15/03/2014

 1. เกศิณี จันทร์ดี (ครึ่ง เดือน) EK790173575TH
 2. เครือวัลย์ แจ้งอรุณ (1 เดือน) EK790173575TH
 3. พิมลรัตน์ คำพะนาง (1 เดือน) EK790173553TH
 4. สิริมา ช่วยเหลือ (1 เดือน) EK790173567TH
 5. จิรภา เงินเชื้อ (ครึ่ง เดือน) EK790173584TH
 6. การิน ประดิษฐขำ (1 เดือน) EK790173598TH
 7. นิตยา สุภาวิวัฒนกุล (1 เดือน) EK 790173540TH
 8. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

 

ส่งของรอบ07/03/2014

 1. .วิรนุช โคติเวช (1 เดือน) EL034016662TH
 2. กนกพร พูลสำราญ  (1 เดือน) EL034016693TH
 3. อัฐภิญญา บุญเลิศ (1 เดือน) EL034016733TH
 4. อักษราภัค ปทุมสูติ (ครึ่ง เดือน) EL034016755TH
 5. พัชรินทร์ ศุระภาพ  (2 เดือน) EL034016747TH
 6. สุภาพร ฉิมวาส (1 เดือน) EL034016702TH
 7. มานา วินิจสัย (1 เดือน) EL034016659TH
 8. ปริญญากุล บุญใหม่ (1 เดือน) EL034016680TH
 9. สุทัชชา ชายะพันธ์ (2 เดือน) EL034016720TH
 10. เสาวคนธ์ ศรีคำภา (1 เดือน) EL034016702TH
 11. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ01/03/2014

 1. รุชิญา จีนเกา(1 เดือน) EK790113104TH
 2. มลิ มีแก้ว (1 เดือน) EK790113078TH
 3. กิตติพล กันหาทอง (1 เดือน)EK79011306TH
 4. อรอุมา ภูพันเว่อ(ยาหยุด+ยาทาน) EK790113081TH
 5. อรุณ ชัยพันธ์ (1 เดือน) EK790113118TH
 6. กาญจนา กุตัน (1 เดือน) EK790113095TH
 7. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ 22/02/2014

 1. กอยใจ ประสิทธิ์ (1 เดือน)  EK789951525TH
 2. กานต์เทพ สังขกร (3 เดือน) Ek789951511TH
 3. ธันยพร ปัญญาทิพย์ (1 เดือน) EK789951644TH
 4. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ 15/02/2014

 1. ไพลิน  ยอดประนัน (ยาลด+ยาหยุด) EK789958951TH
 2. สุภาพร อยู่บุรี  (1 เดือน) EK789958948Th
 3. สิริมา ช่วยเหลือ  (1 เดือน) EK789958934TH
 4. จิณห์ฑา พิศจิตรเลขา  (1 เดือน) EK789958925TH
 5. ปรียาพรรณ วิชาชัย  (1 เดือน) EK789958925TH
 6. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ 09/02/2014

 1. ปณิธิ (1 เดือน) EK789979041TH
 2. รจนา ไชยเทศ (1 เดือน) EK789979109TH
 3. มานา วินิจสัย (1 เดือน) EK789979069TH
 4. เรนุกา แดงสนั่น (1 เดือน) EK789979072TH
 5. อัฐภิญญา บุญเลิศ (1 เดือน) EK789979055TH
 6. จิราวดี รังษีสุวกุล (1 เดือน) EK789979090TH
 7. วริศรา สืบสา (1 เดือน)EK789979086TH
 8. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ 02/02/2014

 1. รุชิญา จีนเกา (1 เดือน) EK789932733TH
 2. พิมลรัตน์ คำพะนาง (1 เดือน) EK789932720TH
 3. ณัฐธยาน์ ตันวัฒนเสรี (1 เดือน) EK789932755TH
 4.  รินดา ศรีบุรินทร์ (1 เดือน) EK789932716TH
 5.  วิรินทร์ทิพย์ นุชท่าโพธิ์ (1 เดือน) EK789932716TH
 6. ปัทมา บุญประเสริฐ (1 เดือน) EK789932747TH
 7. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ 26/01/2014

 1. สุมิตรา สุขสุวรรณ (ครึ่งเดือน) EK722236339TH
 2. ชุติกาญจน์ สิงห์ลอ(1 เดือน) EK722236360TH
 3. วิรนุช โคติเวช (1 เดือน) EK722236308TH
 4. จริญญา ลีไพศาล (1 เดือน) EK722236356TH
 5. ศรีไพร แซ่จันทร์ (1 เดือน) EK722236342TH
 6. กมลชนก ชาวนาวงษ์ (1 เดือน) EK722236325TH
 7. นริศรา พรมใบ (2 เดือน) EK722236311TH
 8. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ 20/01/2014

 1. การิน ประดิษฐขำ (1 เดือน) EK290506283TH
 2. คุณเต้ (9 เม็ด+12 เม็ด) EK290506297TH
 3. ——ส่งของผ่าน บ. รับส่ง จะ register EMS no.เข้าระบบ 21/01 ค่ะ——-

ส่งของรอบ 19/01/2014

 1. มัสยา ปานาโค (1 เดือน) EK721515297TH
 2. ตวงรัตน์ ชาหอม (1 เดือน) EK721515306TH
 3. พรรณิภา วรอินทร์  (3 เดือน) EK721515283TH
 4. มะลิวัลย์ กัลยาณสิทธิ์ (1 เดือน) EK721515310TH
 5. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ 14/01/2014

 1. ปรียาพรรณ วิชาชัย (1 เดือน) EK721512242TH
 2. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ 11/01/2014

 1. รุชิญา จีนเกา (1 เดือน) EK721502231TH
 2. อัฐภิญญา บุญเลิศ (1เดือน) EK721502214TH
 3. นิสาชล เจริญพร (1เดือน) EK721502276TH
 4. มานา วินิจสัย (1เดือน) EK721502302TH
 5.  อัจฉราวรรณ จักษุกรรฐ์ (1เดือน) EK721502259TH
 6. วันวิสา หมื่นมะโน (1เดือน) EK721502316TH
 7. อัจฉราภรณ์ นาสมวาส (1เดือน) EK721502316TH
 8. ทศพล มโนรัตน์ (1เดือน) EK721502293TH
 9. วาสนา พานเทียน (1เดือน) EK721502245TH
 10. อ้อย ทำบุญ (1เดือน) EK721502228TH
 11. ปิยพร คำจันทร์ (1เดือน) EK721502262TH
 12. ไพลิน ยอดประนัน (1เดือน) EK721502320TH
 13. สุมลทิพย์ สุดมา (1เดือน) EK721502280TH
 14. —— ตัดรอบการฝากซื้อยาลดความอ้วน ^^ ——-

ส่งของรอบ 06/01/2014

 1. จิราวดี รังษีสุวกุล (1เดือน) EK710774106TH
 2. ฟารีดาว์ สะมะติพันธ์(1เดือน) EK710774070TH
 3. ยาทาสามชนิด. ยาแต้มสิว ลดจุดด่างดำ เช้าเย็น คณอุดมพร EE126851802TH
 4. คุณพิมลรัตน์ คำพะนาง(1เดือน) EK710774097TH
 5. เอกอมร โสภณวสุ(1เดือน) EK710774066TH
 6. ฐิติรัตน์ ธนสาโรจน์(1เดือน) EK710774083TH
 7. คุณเต้ (5เดือน) EK710774052TH

ส่งของรอบ 30/12/2013

 1. ณัชาภัส โชตินวโสภณ(ครึ่งเดือน) EK729197847TH
 2. ธนากร รักแจ้ง (2เดือน) EK729197855TH
 3. สุภาพร ลือชัย (1เดือน) EK729197820TH
 4. สุทัชชาชายะพันธ์ (2เดือน) EK729197864TH
 5. พรชนก สุเมร์(1เดือน) EK729197833TH
 6. ธนาพร ภูทะวัง(1เดือน) EK729197816TH

ส่งของรอบ 23/12/2013

 1. กนกพร ทิพวัน(1เดือน)  EK157356097TH
 2. การิน ประดิษฐขำ(1เดือน) EK157356106TH
 3. ภาวิณี วงศ์ล่าม(1เดือน) EK157356137TH
 4. รติรส. เนื่องเอม(2เดือน) ยาลด + ยาหยุด EK157356083TH
 5. เบญจมาศ สะการัญต์(2เดือน) ยาลด + ยาหยุด EK157356070TH
 6. วิรนุช โคติเวช(1เดือน) EK157356110TH
 7. ศุภกร ธนชัยจริยกุล(1เดือน) EK157356123TH

ส่งของรอบ 23/12/2013

 1. กนกพร ทิพวัน(1เดือน)  EK157356097TH
 2. การิน ประดิษฐขำ(1เดือน) EK157356106TH
 3. ภาวิณี วงศ์ล่าม(1เดือน) EK157356137TH
 4. รติรส. เนื่องเอม(2เดือน) ยาลด + ยาหยุด EK157356083TH
 5. เบญจมาศ สะการัญต์(2เดือน) ยาลด + ยาหยุด EK157356070TH
 6. วิรนุช โคติเวช(1เดือน) EK157356110TH
 7. ศุภกร ธนชัยจริยกุล(1เดือน) EK157356123TH

ส่งของรอบ 16/12/2013

 1. อัจฉราวรรณ จักษุกรรฐ์(2เดือน)EJ923150087TH
 2. จิราพร ภู่ภมร*(1เดือน)EJ923150039TH
 3. เมริน    งามดี(1เดือน)EJ923150056TH
 4. ระวิวรรณ พรมโคตร(1เดือน)EJ923150042TH
 5. มาลี รสหอม(1เดือน)EJ923150025TH
 6. วิมลตรา จันทร์ดาหอม(1เดือน)EJ923150060TH
 7. วริศรา สืบสา(1เดือน)EJ923150073TH
 8. ฉันทนา สืบสา(1เดือน)EJ923150073TH

 

 • BB

  จำนวนเงินที่ต้องโอนคือ 1000บาทถ้วนใช่มั้ยคะ?

  • admin

   ใช่ครับ

 • Atsawin Khumphaiphuan

  พี่ค่ะ ชุติกาญจน์ สิงห์ลอที่สั่งซื้อยาสามเดือน รวมยาหยุด1เดือน คือว่ายา ลังกษณะไม่เหมือนกัน ไม่ทราบว่าทาน อย่างไรค่ะ ช่วยดูแฟ้มประวัติหน่อยค่ะ

  • Admin

   ทานตัวที่มีชื่อก่อนครับ แล้วต่อด้วย อีกอัน อันสุดท้ายเขียนว่ายาหยุด